รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ม.ค. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MM
หลักทรัพย์
MUD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (MM)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,054,903,750
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 1,053,386,750
วันที่มีผล                      : 21 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 1,517,000 หุ้น
______________________________________________________________________