รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2564 12:32:00
หัวข้อข่าว
การต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ (แก้ไขเพิ่มเติม) (รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี)
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 4 มกราคม 2564 (วันลงนามสัญญาเช่า)

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง /ความสัมพันธ์   : ผู้ให้เช่า : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 
("CCP") / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมร้อยละ 73.14 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 
(อ้างอิงข้อมูลจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
ผู้เช่า : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "SMART")

ลักษณะรายการ : ต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ที่เช่า : พื้นที่บริเวณชั้นใต้ดิน(บางส่วน) ชั้นที่1 ชั้นที่2 และชั้นที่3 (บางส่วน)
ที่ตั้ง : เลขที่ 24 โครงการบางนาคอมเพล็กซ์ ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260

อายุสัญญาเช่า : กำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี

ระยะเวลาเช่า : วันที่ 3 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

อัตราค่าเช่า : 128,400 บาท ต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเท่ากับ 4,622,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ซึ่งเท่ากับค่าเช่าตามสัญญาเดิม

เงื่อนไขการชำระเงิน  : ชำระเป็นรายเดือน

เกณฑ์การกำหนดราคา : คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ 
มีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารในบริเวณใกล้เคียงภายในโครงการบางนาคอมเพล็กซ์

วัตถุประสงค์ในการเช่า : เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งบริษัทใช้เป็นสำนักงานกรุงเทพมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ

ขนาดรายการ  : รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ประเภทรายการ : รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
ขนาดรายการ : เข้าเกณฑ์ "ขนาดกลาง" คือ มีขนาดรวมกันมากกว่า 1 ล้านบาท         แต่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท (คำนวณเปรียบเทียบกับ NTA จากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเท่ากับ 499.36 ล้านบาท) ทั้งนี้
บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าวในรอบ 6 เดือนก่อนหน้าการพิจารณารายการนี้
ส่งผลให้รายการดังกล่าวสามารถอนุมัติได้โดยฝ่ายจัดการ
(ตารางอำนาจอนุมัติรายการของบริษัทกำหนดให้ต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee)) และบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร   : 
การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
และฝ่ายบัญชีในการติดต่อคู่ค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สำหรับอัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารในบริเวณใกล้เคียงภายในโครงการบางนาคอมเพล็กซ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้