รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2564 06:58:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,280,385,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,280,385,570
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 256,069,788
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,536,455,358.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,536,455,358
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.14
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 21 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 19 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________