รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2564 08:33:00
หัวข้อข่าว
19 มกราคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CIG-W8
หลักทรัพย์
CIG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (CIG-W8)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 19 ม.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 12 ก.พ. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 28 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 13 ก.พ. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________