รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ CIG-W8
หลักทรัพย์
CIG
แหล่งข่าว
CIG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ม.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CIG-W8
วันใช้สิทธิ                      : 29 ม.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.cigpcl.com/wp-content/uploads/dlm
_uploads/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%
E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%
E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%
E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%
E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%
E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B7%
E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%
E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%
E0%B8%8D-CIG-W8.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : น.ส.วรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ์
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2976-5290 ต่อ 150
โทรสาร 0-2598-2331
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้