รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 20:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ OTO
หลักทรัพย์
OTO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 14 มกราคม 2564
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ OTO
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ 1.นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 2.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
3.นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 4.นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 5.นายนพพร อาชวกุลเทพ
6.นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________