รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 19:15:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ม.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 256,077,114
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.14
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 21 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 256,069,788
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 7,326

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 256,077,114
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 256,069,788
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 7,326
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 35,849,770.32
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 35,849,770.32
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 
สามสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 35,599,770.32
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายบรรเจิด ทองเจริญ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้