รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 18:26:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ม.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ม.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ม.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 ก.พ. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนที่ นาย ปานเฉลิม สุธาธรรม 
โดยให้มีผลวันที่ 14 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาด้วยพร้อมกันนี้
______________________________________________________________________

3.  มีมติอนุมัติให้นำเสนอวาระดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3.1  ลดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ จาก 15 ท่าน เป็น 14 ท่าน
3.2  แก้ไขข้อ 13 ข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จาก  
คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
เป็น  
คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3.3  แก้ไขข้อ 23 ข้อบังคับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
จาก
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
เป็น
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้