รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 18:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปลี่ยนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM)
หลักทรัพย์
STAR
แหล่งข่าว
STAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
EC 001/2564
              14 มกราคม 2564
เรื่อง   แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
และเปลี่ยนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 ของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 14.00 น.ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ
มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ตามความจำเป็น ภายใต้กรอบของกฎหมาย
โดยเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ดังนี้
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ป้องกันโควิด-19 ได้ โดยมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยกำหนดให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นวันเดิมคือ วันพฤหัสบดีที่ 
28 มกราคม 2564 และ เปิดประชุมผ่านถ่ายทอดสดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น.
ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ Email:
suphanich.l@staruniversalnetwork.com เมื่อบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผยแล้ว
และได้รับการอนุมัติทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ ( USERNAME ) และรหัสผ่าน       ( Password )
ไปยังอีเมล์ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM) โดยระบบของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง
ตามข้อกำหนด สพธอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
-นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ-
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
                                  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


เอกสารแนบท้าย
จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อเนื่อง บริษัทฯ 
มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของ การแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -
EGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม
บริษัทฯจะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564)
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ "แบบ ข" ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ในหนังสือเชิญประชุมฯ
การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564)
ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และ เอกสารประกอบฯตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email:
suphanich.l@staruniversalnetwork.com
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM meeting)
1.ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php
โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E- EGM meeting (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564
เป็นต้นไป)
- คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค/แท็ปเล็ต *ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น*: ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP/ 
7/ 8/ 10
- อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps
2.ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ 
www.conovance.com/support.php  (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
-โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ 
การมอบฉันทะ "แบบ ข" ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
การส่งคำถามล่วงหน้า
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เท่านั้น 
โดยบริษัทฯจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ที่
Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com.com ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม
ช่องทางการติดต่อ
1. ไปรษณีย์: "เลขานุการบริษัท" เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 02 121 7819
2. Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้