รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
S5013C2103D ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
S5013C2103D
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : S5013C2103D
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 120,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 99,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 219,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
อายุ DW                       :
  วันที่ 15 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 02 เม.ย. 2564
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04255
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,200.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50H21 ที่ประกาศโดย
 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด SET50 ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 30 
มี.ค. 2564)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ S5013C2103D ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
S5013C2103D ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 6 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________