รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB19P2105A เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
TMB19P2105A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA)
ชื่อย่อ DW                      : TMB19P2105A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารทหารไทย 
จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2564
ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ม.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 120,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 120,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 0.27 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 3.7037
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 0.88
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 16 เม.ย. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 07 พ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 10 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 12 พ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 12 พ.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพ                     : 13 พ.ค. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________