รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 13:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
EFORL
แหล่งข่าว
EFORL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ธ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,758,620,690
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 7,758,620,690
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.075
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1. นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์
2. นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
3. นางปิ่นปินัทธ์ ณาณกรธนาพันธุ์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 7,758,620,690
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 19.41
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.0348
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 7,758,620,690
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้