รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 12:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 57 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย BLS
หลักทรัพย์
TISC01C2101A
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 ม.ค. 2564
วันใช้สิทธิ                      : 02 ก.พ. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 02 ก.พ. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 ม.ค. 2564
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP          : วันที่ 29 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 02 ก.พ. 2564

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 202.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 21.25652 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AMAT01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.738
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.45216 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AWC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.70
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.024 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 8.327
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.44057 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.54
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.12764 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.90
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.71464 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BDMS01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.85875 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEM01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.10
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.93451 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 47.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.1363 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.03485 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.74025 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.70
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.36907 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.80
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.41046 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CKP01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 8.45
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.02184 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CKP01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.80
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.36533 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 79.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.63765 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 47.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.92752 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPF01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 31.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.83058 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPN01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 52.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.29931 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 45.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.1363 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CRC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.81882 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 48.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.31253 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 25.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.68735 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 313.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 35.68929 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 174.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 28.49391 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 80.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.1363 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 68.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.24 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.82667 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 3.18
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.82573 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 1.78
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.54875 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.3718 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.12755 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 21.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.55111 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LH01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 9.25
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.34057 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RATC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 72.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.08246 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RATC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 41.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.4288 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 96.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.92267 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCB01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 50.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.46133 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 412.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 47.53715 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPRC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.48242 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPRC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.04
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.86871 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 39.736
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.71696 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STEC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.96485 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STEC01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 9.30
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.91634 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCAP01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 39.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.60308 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 84.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.09167 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TKN01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 17.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.89635 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.28
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.93091 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.52433 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TU01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 17.20
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TU01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.40
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.6859 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WHA01C2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.039
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.806 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WHA01P2101A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.352
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.50484 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2101A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 875.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.01907
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001C2101B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 850.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02174
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2101A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 700.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02441
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5001P2101B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 650.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.05264


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบรรณรงค์ พิชญากร
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ-กิจการค้าหลักทรัพย์


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้