รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 08:00:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SENA เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
SENA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,423,727,420.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,423,727,420
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,372,920
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,427,100,340.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,427,100,340
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SENA-WE) จำนวน 
2,680,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,132,920 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.169
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.694
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2563
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SENA-WJ) จำนวน 240,000
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.30
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________