รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ม.ค. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
HPT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (HPT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 138,124,830.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 552,499,323
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 322,649
ทุนใหม่ (บาท)                    : 138,205,493.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 552,821,972
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (HPT-W1) จำนวน 320,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,649 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00828
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.49589
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________