รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2564 12:35:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
STHAI
แหล่งข่าว
STHAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
อ้างถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
ขอให้ชี้แจงข้อมูล
       ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" 
ขี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นรายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตต่องบการเงิน
โดยประเด็นสำคัญที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตที่ปรากฎในข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นของรายงานของผู้สอบบัญชีขอ
งงบการเงินดังกล่าวว่า
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการสอบสวนรายการขายสินค้าบางรายการที่อาจเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีข้อสังเกตต่องบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1.     ให้ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการสอบสวนการทำรายการดังกล่าว
     สาเหตุที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบสวนการทำรายการขายสินค้าบางรายการที่อาจเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจาก ในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ คือ นายศิรสิทธิ์ พศวัตร
ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม. อาร์. ไอ.จำกัด ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ
และอาจขัดกับมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
ซึ่งกำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
มีการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยหรือไม่


ในเบื้องต้นนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลของนายศิรสิทธิ์ พศวัตร และบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด 
ให้ท่านทราบ ดังนี้
บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2531 มีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท 
แบ่งเป็น 9,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยมี นางจรัสศรี พศวัตร ถือหุ้นจำนวน 3,570 หุ้น
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ส่วนนายศิรสิทธิ์ ถือหุ้นอยู่จำนวน 460 หุ้น บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด
มีกรรมการจำนวน 7 คน คือ นางสาวหยา หยิน เจิ้ง นายศิรสิทธิ์ พศวัตร นายสุเมธ พศวัตร นางจรัสศรี พศวัตร
นายเซ็ง ยัง ชู นายเซ็ง เทียน คุน และนางสาวเซียว หลิง หลิ่ง
โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการแทนบริษัทได้ บริษัท
เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด มีวัตถุประสงค์ผลิตถุงมือยาง ถุงมือใช้ผ่าตัด ท่อยาง ผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศและในประเทศ
สาเหตุที่ต้องเชิญนายศิรสิทธิ์ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพลิกฟื้นการดำเนินงานธุรกิจถุงมือยางให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างกำไรให้กั
บบริษัทฯ เนื่องจาก ที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนมาโดยตลอด
รวมถึงการลงทุนในบริษัทฯ ย่อยไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติแต่งให้นายศิรสิทธิ์ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
และจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระของกรรมการเดิม คือ วันที่ 20 เมษายน 2562 หลังจากนั้นนายศิรสิทธิ์
ได้รับอนุมัติให้ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อมา ในการประะชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2561 บริษัทฯ ได้มีการแนะนำกรรมการที่เข้าใหม่ทั้งหมดต่อที่ประชุม โดยนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีประสบการณ์ทำถุงมือถึงปัจจุบัน รวม 45 ปี
มีความชำนาญด้านการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านคุณภาพ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
ยังมีภารกิจที่ต้องทำเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมถึง นายศิรสิทธิ์
พศวัตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2562 อนุมัติต่อไป การแต่งตั้งนายศิรสิทธิ์ นั้น เป็นมติของกรรมการทุกท่าน
และกรรมการทุกท่านทราบอยู่แล้วว่า นายศิรสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด
มีประสบการณ์ด้านผลิตถุงมือยางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และเห็นว่าต้องแจ้งการเป็นกรรมการของนายศิรสิทธิ์ ในบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  หลังจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30
เมษายน 2562) จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ก่อนการประชุมนั้น บริษัทฯ
ได้ส่งประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
แนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และก่อนลงมติแต่งตั้งในวาระดังกล่าว บริษัทฯ
ได้นำเสนอประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของนายศิรสิทธิ์ อีกครั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังนี้
ประวัติการทำงาน  
2561-ปัจจุบัน      กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ปัจจุบัน      รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
            กรรมการบริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

  ก่อนลงมติแต่งตั้ง บริษัทฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า 
มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจึงได้มีมติแต่งตั้งให้นายศิรสิทธิ์
พศวัตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ 
ได้นำเสนอข้อมูลประวัติของนายศิรสิทธิ์ พศวัตร ว่า เป็นกรรมการของบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด แล้ว

2.  รายละเอียดรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการสืบสวน โดยชี้แจงถึงลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น 
โดยระบุ วันเดือนปีที่เกิดรายการ มูลค่ารายการ เกณฑ์กำหนดราคา ชื่อและข้อมูลของผู้ทำรายการ
รวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัทว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือไม่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
ขอให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหารของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว
บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างการสืบสวน 
ถึงลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด ได้สั่งซื้อถุงมือยางกับบริษัทรวม 2 ครั้ง คือ
(1)  ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 2020040030 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยสั่งซื้อถุงมือยางไม่มีแป้ง NR ชนิด 
C-DTP2401-11X จำนวน 2,400,000 ชิ้น ในราคาชิ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,160,000 บาท
และบริษัทฯ ได้ส่งมอบถุงมือยางให้กับบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด ครบถ้วนในเดือนกรกฎาคม 2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(2)  ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 2020040031 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยสั่งซื้อถุงมือยางไม่มีแป้ง NR ชนิด 
C-DTP2401-11X จำนวน 2,700,000 ชิ้น รวมเป็นเงินประมาณ 2,430,000 บาท ในราคาชิ้นละ 0.90 บาท
และบริษัทฯ ได้ส่งมอบถุงมือยางให้กับบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด ครบถ้วนในเดือนสิงหาคม 2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก เมื่อประมาณกลางปี 2562 
ยอดขายถุงมือยางของบริษัทฯ ปริมาณการขายลดลงไปกึ่งหนึ่งจากยอดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ร่วมหารือกันถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวกันมาโดยตลอด
และได้ขอให้กรรมการทุกคนช่วยหาลูกค้านำมาช่วยซื้อสินค้าของบริษัทฯ ด้วย
จนกระทั่งเกิดรายการดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯ ขอเรียนว่า ถุงมือยางไม่มีแป้ง NR ชนิด C-DTP2401-11X เดิมมีลูกค้าของบริษัทฯ 
เพียงรายเดียวที่ซื้อ และมีการซื้อในช่วงเวลาเดียวกันกับที่บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด ในราคาชิ้นละ 0.70
บาท แต่บริษัทฯ สามารถขายถุงมือยางประเภทดังกล่าวให้กับบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด ได้ในราคาชิ้นละ 0.90
บาท จึงเป็นราคาที่บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น
รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เป็นธรรมและไม่ได้ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด

3.   ความคืบหน้าของการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกรณีดังกล่าว 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
และแนวทางดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต
บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานความคืบหน้าผลการสอบทานกรณีการเป็นกรรมการของนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
และการทำธุรกรรมของนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
กรณีแรก กรณีนายศิรสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ได้มีการแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า
ตนเองดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและขายถุงมืออันเป็นการแข่งขันกับทางบริษัทฯ หรือไม่
กรณีที่สอง กรณีบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด ซื้อถุงมือยางจากบริษัทฯ 
เพื่อขายต่อเป็นการกระทำอันถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
การซื้อขายดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยง
แต่ไม่ได้มีการขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการและไม่ได้ทำตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือว่าเป็นความผิด
บริษัทฯ ขอเรียนว่า คณะกรรมการรับทราบตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบรายงาน 
และรับทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทราบแล้ว แต่ประธานกรรมการตรวจสอบยังไม่เคยรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
และยังไม่ได้ส่งมอบสำเนาหนังสือที่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ
 ทราบแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอเรียนว่า 
ในการซื้อขายรายการดังกล่าวได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการถึงการซื้อขายดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ
แล้ว ถึงแม้กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติ
เป็นรายการค้าที่บริษัทฯ ทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
แต่เมื่อมีความเห็นต่างกันระหว่างคณะกรรมการ บริษัทฯ
จึงมีความจำเป็นต้องตั้งบุคคลที่สามให้มาตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเร็ว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ
รอคำชี้แจงจากนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม และนายศิรสิทธิ์ พศวัตร ซึ่งกำหนดให้ส่งคำชี้แจงมาภายในวันที่ 15
มกราคม 2564 และภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ
จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบอิสระได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว โดยจะนำผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาเพื่อมีมติต่อไป ก่อนที่จะแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ขอให้บริษัทนำส่งสรุปสาระสำคัญของรายงานผลการตรวจสอบรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรับทราบ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกรณีดังกล่าว
บริษัทฯ ขอเรียนว่า สรุปสาระสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบนั้น บริษัทฯ 
ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ รวมถึงบริษัทฯ
ยังไม่ได้รับหนังสือที่คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ จึงไม่สามารถส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามที่ขอได้

5.  หากปรากฏว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน 
ขอให้บริษัทพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วย
บริษัทฯ ขอเรียนว่า รายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป ดังนั้น
บริษัทฯ จะได้นำรายงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันต่อไป และบริษัทฯ
จะนำเรื่องการเป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด ของนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันด้วยเช่นกัน


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้