รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2564 08:16:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TFI เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,047,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,047,500,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,285,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 14,332,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,332,500,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 6
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 18 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________