รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2564 19:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแต่งตั้งกรรมการและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
MPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ม.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 ม.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ม.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 
ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29, 30 และ 31
- พิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ดังนี้
1.1 นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
1.2 นายปิยวรรพ์พา ตรีเอนกวนิศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
1.3 นายพงศกร พงศ์สถาพร เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 2.1 นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 
โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 2.2 พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชัย เอนกเวียง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายปิยวรรพ์พา ตรีเอนกวนิศ 
โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. อนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชัย เอนกเวียง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายเฉลิมพงษ์ 
มหาวานิชย์วงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
5. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11
 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ม.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,955,507,368
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,955,507,368
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,955,507,368
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 25 ม.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 22 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
การให้สิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้