รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2564 17:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายประภาศ คงเอียด 
แจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม
2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายประภาศ คงเอียด ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ 
จะดำเนินการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้