รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2564 18:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd และ Group Lease Holdings Pte. Ltd ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
GL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์
 ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd และ Group Lease Holdings Pte. Ltd
รายละเอียด                     :
ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd ("JTA") ได้ยื่นฟ้อง Group Lease 
Holdings Pte. Ltd ("GLH") บริษัทย่อยที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ถือหุ้นทั้งหมดต่อศาลสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA
เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีกว่าความเป็นจริง จึงตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ คดีนี้ JTA
เรียกร้องให้ GLH จ่ายค่าเสียหายประมาณ 7,183 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และมีคำสั่งใดๆ
อันเป็นการปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ JTA ตามที่ศาลเห็นสมควรนั้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำพิพากษายกฟ้องคำร้องของ JTA
ที่ฟ้องจำเลยฐานละเมิดโดยร่วมกันหลอกลวงให้เข้าทำธุรกรรม พร้อมทั้งสั่งให้ JTA ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของจำเลย ซึ่งต่อมา JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว
  ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์โดยตัดสินให้ GLH
และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นบางส่วนจากการลงทุนของ JTA เป็นจำนวน 2,187 ล้านบาท โดยประมาณ
1,527 ล้านบาท (70 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นค่าเสียหายจากมูลหนี้ที่เหลือจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50
ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ทางบริษัทฯ ออกให้แก่ JTA ซึ่งครบกำหนดชำระแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2563
  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ได้มีการเริ่มดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์แล้ว 
บริษัทฯได้ชำระเงินประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (685,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย)
ในรูปของการหักกลบลบหนี้กับคดีความที่บริษัทฯ ชนะคดีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
ซึ่งศาลแพ่งในประเทศไทยตัดสินว่า JTA ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ
ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์จำนวน 37,000,000 เหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 1,100 ล้านบาท) โดยใช้เงินสดบริษัทฯ ในส่วนที่เหลืออยู่อีกจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินโดยจำเลยอื่น ซึ่งเป็นผู้กู้ของ GLH
โดยเงินของผู้กู้ดังกล่าวมีอยู่ในบัญชีของผู้กู้แล้วแต่บัญชีนี้อยู่ภายใต้คำสั่งห้ามของศาลโดยการร้องขอจ
าก JTA สำหรับดอกเบี้ยตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมศาลต่างๆ ที่ทาง GLH จะต้องเป็นผู้ชำระ ทาง GLH
จะดำเนินการชำระให้เมื่อทราบจำนวนเงินที่แน่นอนและถึงกำหนดชำระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ภายหลังการชำระหนี้ข้างต้น บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายริกิ อิชิกามิ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้