รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2 (F53-5) ครั้งที่ 9 และ JMT-ESOP W1 ครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 ม.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : JMT-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ 
เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 19,802,817
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 115,847,872
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.02031
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 18.62187
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 20,205,002
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 113,691,999
  ______________________________________________________________________

  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ เอ็ม
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ("JMT-ESOP W1") หรือ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 22,750
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 3,043,750
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 29.10
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 22,750
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 3,043,750
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิยะ พงษ์อัชฌา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้