รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
STHAI
แหล่งข่าว
STHAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งให้บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ชี้แจงผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ
เพื่อจัดให้มีการประชุมในวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และการดำเนินการประสานงานกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือ
หุ้น นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อจัดให้มีการประชุมในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอ 
ว่า
ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 
มกราคม 2564 ออกไปก่อน โดยยังไม่กำหนดวันนัดประชุมใหม่ ด้วยเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019    (โควิด - 19) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ
ยังคงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อไม่ให้ขัดต่อมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 100
กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
และตามมาตรา 195 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก็ได้กำหนดไว้ว่า
คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 100 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
แต่โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่
และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น
ในแต่ละวัน
ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยส่วนใหญ่ย
ังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน
และปัจจุบันคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่
1/2564 ก็กำหนดให้กรุงเทพมหานครและอีก 27 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ด้วยบริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีอยู่มากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ 
และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นภัยอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ดังนั้น บริษัทฯ
จึงยังไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้ แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ดีขึ้น และรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายอย่างใดแล้ว บริษัทฯ
ก็จะได้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอต่อไป
บริษัทฯ ขอเรียนว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องขอนั้นเป็นวาระสำคัญ 
การจะดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้จัดประชุมต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุม "แสดงตน"
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าได้เข้าร่วมประชุมจริง
ในกรณีหากมีการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ
ก็ไม่สามารถตรวจสอบต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะว่าถูกต้องหรือไม่
ซึ่งอาจจะมีผลทำให้การประชุมดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถูกร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการประชุมได้
ส่วนการดำเนินการประสานกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ
้นนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ
ได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นจากสถานการณ์โควิค - 19
ให้ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว
และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร บริษัทฯ
ก็จะได้แจ้งให้กลุ่มผู้ถือหุ้นทราบในโอกาส ต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้