รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2564 09:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่, การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
MPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1)  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้
2.1 พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิสิฐ ตันติสุนทร
2.2 นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
2.3 นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรมการแทน นายนรินทร์ โอภามุรวงศ์
2)  อนุมัติแต่งตั้ง พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 
2564 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป
3)  อนุมัติแต่งตั้งนายพงศกร พงศ์สถาพร เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม
 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG) 
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ Big Lot 17.08% การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการบริหารงานของบริษัทฯ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้