รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TTA
แหล่งข่าว
TTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและวิเคราะห์การเงินส่วนกลาง
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : เขมภร
นามสกุล                       : จีระมงคลกุล
วันที่แต่งตั้ง                     : 04 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ) (นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา)
ตำแหน่ง                       : (กรรมการผู้จัดการใหญ่และและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
(กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้