รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2564 12:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ตามที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ GRC-02/2020/027 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และหนังสือของบริษัทฯ ที่
GRC-02/2020/028 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding) ("MOU") ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เนอวานา ไดอิ
จำกัด (มหาชน) ("NVD") ("กลุ่มสมวัฒนา") นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 บริษัทฯ 
ได้ทำการขายและโอนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน NVD จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NVD ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น
1,793,875,406.40 บาท ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาแล้ว โดยผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นผลให้ NVD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง นายนริศ เชยกลิ่น นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และ นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ 
ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ของ NVD และบริษัท
เนอวานา ริเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NVD โดยมีผลเป็นการลาออกโดยทันทีในวันนี้เช่นเดียวกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้