รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2564 08:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน POLAR ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
หลักทรัพย์
POLAR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR) 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน
โดยบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31
มกราคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ POLAR เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก POLAR
ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________