รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ม.ค. 2564 12:38:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ กอ. 001/2564

            วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง  การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
สำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ประจำปี 2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ. วรรณ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ ("กองทุน") 
ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. วรรณ
จึงขอแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประ
ชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด โดย บลจ. วรรณ
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทุนที่ www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่
 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้