รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2564 17:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นั้น บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้