รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2564 12:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งชื่อประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                    24 ธันวาคม 
 2563


เรื่อง แจ้งชื่อประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ขอแจ้งชื่อประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ตามที่ได้แจ้งไว้ คือ นายโยอิชิ มูราโมโต้
ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าอีกด้วย ซึ่งมีผลตั้งแต่
18 กุมภาพันธ์ 2556

    
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ


????????..
                       (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
               ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร
              
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้