รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ธ.ค. 2563 08:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
MPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ธ.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 
3  มีมติไม่อนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 
5  ไม่มีกรรมการใหม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปร
ะจําปี 2563
วาระที่ 6  มีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
วาระที่ 7  มีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
วาระที่ 8  มีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31
วาระที่ 9  มีมติไม่อนุมัติการปิดบริษัทย่อย
วาระที่ 10มีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน (RO) 
เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป
แต่เนื่องจากวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 11 และ วาระที่ 12
จึงยกเลิกไปโดยปริยาย และไม่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
วาระที่ 10  มีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน (RO) 
เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป
แต่เนื่องจากวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 11 และ วาระที่ 12
จึงยกเลิกไปโดยปริยาย และไม่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 977,753,684
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 977,753,684
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 977,753,684
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 25 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 15 ธ.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 14 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 5 
ไม่มีกรรมการใหม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจ
ําปี 2563 เนื่องจาก นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ และ
นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
โดยขอถอนตัวและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้