รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2563 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JUTHA เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
JUTHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (JUTHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 422,385,213.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 138,245,071
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 2,550,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 177,777,776
ทุนใหม่ (บาท)                    : 955,718,541.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 316,022,847
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 2,550,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 3.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย คือ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ 
88,888,888 หุ้น และ Austin Asset Limited 88,888,888 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.45
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 24 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________