รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2563 17:53:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2564)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC247A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน 
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC247A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2567
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 9,386,500,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 23
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.75
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 28.986301
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 31 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2564
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 18 ม.ค. 2564
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 14 ม.ค. 2564
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.พ. 2564

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้