รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2563 08:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 509,502,100.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,019,004,200
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 113,223,219
ทุนใหม่ (บาท)                    : 566,113,709.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,132,227,419
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ALT-W1) จำนวน 
113,223,219 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 113,223,219 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 18 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________