รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STARK
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STARK
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 1.00
วันที่มีผล                      : 29 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________