รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2563 13:11:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
หลักทรัพย์
TGPRO
แหล่งข่าว
TGPRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : 
ชี้แจงเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
รายละเอียด                     :
  บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2563 ข้อ 14. บริษัทได้ขอพักชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน
สำหรับการชำระเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงงวดเดือนตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ให้กู้  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
วันที่สัญญากู้ยืม  วันที่ 3 มิถุนายน 2559
เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้  ชำระเงินต้นรวม 72 งวด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566
จำนวนเงินกู้  350 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย  Prime Rate
วัตถุประสงค์การกู้ยืม  ซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตของท่อเฟอร์นิเจอร์
เงื่อนไขสำคัญที่บริษัทต้องปฏิบัติ  การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) 
ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

  โดยเหตุผลความจำเป็นที่บริษัทขอพักชำระคืนเงินกู้ เกิดจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โรคโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
มีผลทำให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างทำหนังสือขอชะลอการรับสินค้าจากบริษัท ทั้ง ๆ
ที่ได้มีคำสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงทำให้บริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาว
บริษัทจึงขอผ่อนผันขอพักชำระคืนเงินกู้ระยะยาวสำหรับการชำระเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงงวดเดือนตุลาคม 2563
เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีการชำระดอกเบี้ยตามปกติ เนื่องจากบริษัทคาดว่า หลังเดือนตุลาคม 2563
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ปรากฏว่า สถานการณ์กลับไม่คลี่คลายอย่างชัดเจน ดังนั้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทมีจำนวนเงินกู้คงเหลือ 209.415 ล้านบาท
บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญากับธนาคารเกี่ยวกับการผ่อนชำระคืนเงินกู้ระยะยาวใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.   เงื่อนไขการผ่อนชำระ  
เดือนที่ถึงกำหนดชำระ  จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564  1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565  4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565  8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566  12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
เดือนพฤษภาคม 2566  18,415,000 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  ตามตารางข้างต้น บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวเดือนพฤศจิกายน 2563 
ตามเงื่อนไขของสัญญาที่แก้ไขแล้ว

2.  เงื่อนไขสำคัญที่บริษัทต้องปฏิบัติตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า

  ทั้งนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
บริษัทได้รับจดหมายจากธนาคารอนุญาตให้ผ่อนผันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้เงินโดยไม่สามารถดำรงอัตรา
ส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนสำหรับปี 2563
บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ได้
จึงได้ยื่นหนังสือขอผ่อนผันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้เงินดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2563
และคาดว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารไม่เกินเดือนมกราคม 2564


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ )
                  รองกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้