รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2563 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ STARK เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 11,906,404,955.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 23,812,809,911
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1
ทุนใหม่ (บาท)                    : 11,906,404,956.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 23,812,809,912
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 2.04
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 21 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________