รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งหยุดทำกิจการในวันทำการปกติ สำหรับปี 2564
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        23 ธันวาคม 2563


เรื่อง แจ้งหยุดทำกิจการในวันทำการปกติ สำหรับปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดกิจการในวันทำการปกติสำหรับปี 
2564 มาให้ทราบดังนี้

    วันจันทร์ที่  12 เมษายน พ.ศ.2564  วันหยุดพิเศษ
    วันศุกร์ที่    16 เมษายน พ.ศ.2564  วันหยุดพิเศษ
    วันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม พ.ศ.2564  วันหยุดพิเศษ

    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ              ????????..
                  (นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้