รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.189/2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2563

เรื่อง  แจ้งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ดำรงตำแหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้แจ้งการลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2563 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

ทั้งนี้ 
เพื่อให้การบริหารกิจการของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรม
การผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายสุธีร์ฯ
ออกไปจากกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จนกว่ากระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายสุธีร์
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย
 
บัดนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติตามที่ธนาคารได้ยื่นคำขอแล้ว โดยให้ความเห็นชอบมีผลตั้งแต่วันที่ 
22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                 ขอแสดงความนับถือ

                  แทน (นางปฏิมา จำปาสุต)                    
                                เลขานุการบริษัท
        

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้