รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ธ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 040/2563        
 วันที่ 23 ธันวาคม 2563

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานใหญ่ชั้น 1 อาคารเอคิวสแควร์
โดยมีมติเกี่ยวกับการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์
สัญญาเงินกู้  31-มี.ค.-64  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
PLN025/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
  PLN026/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN027/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN028/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN029./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN030/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN031./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  
    PLN032./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  10,296,032.72
                                1,484,304,704.01


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )     (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)  
       กรรมการ                         กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้