รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2563 13:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SCO 041/2563

              วันที่ 21 ธันวาคม 2563

เรื่อง  แจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
     
  ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้ต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
(1) นายประวิตร ฉัตตะละดา    ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง             กรรมการตรวจสอบ
(3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์      กรรมการตรวจสอบ
  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


              ขอแสดงความนับถือ

               สุเมตตา จิตต์ศิริผล
              ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
               เลขานุการบริษัท
                บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้
       ? ต่อวาระ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ      ?  กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1) นายประวิตร ฉัตตะละดา  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
    (2) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง    กรรมการตรวจสอบ
    (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์    กรรมการตรวจสอบ
  โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................??????...........................???????????????.......................
.........????????
?????.............................??????...........................???????????????..................
..............???
??????????...............................??????...........................???????????????...........
.............
  โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ?????????
    
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิตร ฉัตตะละดา   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
    2. กรรมการตรวจสอบ  ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง    วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
    3. กรรมการตรวจสอบ  รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์    วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางฐษา วโรชาธนินท์

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรจสอบ และการเข้าร่วมประขุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

      
      ลงชื่อ ??กิตติ เตชะทวีกิจกุล ??? รองประธานกรรมการ
              ( นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล )
      (ตราประทับ)

        ลงชื่อ ???ธวิช จารุวจนะ ???กรรมการ
               ( นายธวิช จารุวจนะ )
 
     
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้