รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2563 20:55:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
STAR
แหล่งข่าว
STAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :

ที่ EC 029/2563
                     8 ธันวาคม 2563
เรื่อง   ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท (แก้ไข 01)
เรียน     กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือ ที่ บจ.214/2563 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง มายังบริษัท บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 
เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
  1. ชี้แจงเกี่ยวกับผลการขาดทุนสุทธิจำนวน 151 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  บริษัทฯ ขอชี้แจงดังรายละเอียดต่อไปนี้ "ผลจากการขาดทุนสุทธิจำนวน 151 ล้านบาทนั้นเกิดจากบริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 196.61 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลัก มาจากการตั้งค่าเผื่อจำนวน 3 รายการ
(ได้แก่ 1.ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
2.ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้บริษัทอื่นในประเทศ และ
3.ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่ง 3 รายการหลักนี้
ผลรวมจะได้ขาดทุนอยู่ที่ 161.01 ล้านบาท และบวกกลับรายได้ภาษีเงินได้ 10.05 ล้านบาท
บวกผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ 8.19 ล้านบาท
และบวกส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 28.09 ล้านบาท
คงเหลือขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 150.78 ล้านบาท"
  2. ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ว่า "Star Shenton Energy Pty Ltd. 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ แพ้คดีความทำให้ต้องหยุดให้บริการธุรกิจบริหารจัดการขยะ"
  บริษัทฯ ขอชี้แจงดังรายละเอียดต่อไปนี้ "ในระหว่างปี 2560 
บริษัทเข้าซื้อกิจการในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 60
ซึ่งกลุ่มกิจการของบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักด้านการบริหารจัดการขยะ การคัดแยก และกำจัดขยะ
ตามเงื่อนไขของสัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ (WSA)
ระหว่างบริษัทย่อยกับหน่วยงานของรัฐทั้งสองแห่งนั้น
บริษัทย่อยเชื่อว่าภายหลังจากที่บริษัทย่อยเริ่มทดสอบการบริหารจัดการขยะ
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2560 แล้ว บริษัทย่อยจะสามารถให้บริการคัดแยกขยะ
และจะสามารถค่าบริการจัดการขยะได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาลูกค้าทั้ง 2
แห่งได้ยื่นเรื่องขอให้ศาลในประเทศออสเตรเลีย เพื่อตีความข้อสัญญาบริการคัดแยกขยะ (Waste Supply
Agreement) ในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (condition precedent
to the Final Completion) และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองการเรียกชำระเงินค่าบริการคัดแยกขยะแก่บริษัท
จากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ตัดสินให้บริษัทย่อยแพ้คดี
บริษัทย่อยต้องจ่ายชดเชยค่าดำเนินการทางคดีให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลทั้ง 2 แห่ง จำนวน 372,000
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
  ปัจจุบันถึงแม้ว่าบริษัทย่อยจะแพ้คดีในชั้นศาล แต่สัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ 
นั้นไม่ได้ถูกยกเลิก โดยแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นคือ การเปลี่ยนจากสัญญาคัดแยก กำจัด และรีไซเคิลขยะ
เป็นสัญญาเช่าพื้นที่
ซึ่งจะทำให้บริษัทย่อยยังคงสามารถดำเนินธุรกิจโรงงานจัดการขยะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเทศบาลต่อไปได้
โดยไม่ต้องถูกรื้อถอนออกจากที่ดินของเทศบาล โดยการรับขยะจากผู้ประกอบการขยะรายอื่น (3rd party Waste)
ทั้งนี้
บริษัทย่อยได้เคยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรับขยะจากผู้ประกอบการขย
ะรายอื่นแล้ว โดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยให้ความเห็นเบื้องต้นว่า ไม่มีข้อห้ามใดๆ ในสัญญาคัด กำจัด
และรีไซเคิลขยะ ที่ห้ามไม่ให้บริษัทย่อยรับขยะจากผู้ประกอบการขยะรายอื่น โดยกำหนดการเจรจาในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2564
  นอกเหนือจากกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการทำรายการได้มาจำหน่ายไปตามที่ได้แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท
ศไทยในวันนี้ (08.12.63) เลขที่ EC 028 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563
เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                          ขอแสดงความนับถือ
                          
                    
              นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
               รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท 02-121-7819


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ )
                  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้