รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2563 18:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
หลักทรัพย์
BBL
แหล่งข่าว
BBL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : เบญจพร
นามสกุล                       : ไพรสุวรรณา
วันที่ลาออก                     : 18 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : อรนุช
นามสกุล                       : นำพูลสุขสันติ์
วันที่แต่งตั้ง                     : 18 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายอภิชาต รมยะรูป
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้