รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2563 18:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการผิดสัญญาของคู่สัญญา ตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาซื้อขายหุ้นในบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้แจ้งข้อสรุปการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ("MOU")
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาซื้อขายหุ้นใน บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ("NVD")
ซึ่งได้ข้อสรุปว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มสมวัฒนาที่นำโดย นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญใน NVD ของบริษัทฯ จำนวน 711,855,320 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NVD ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท
หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) เป็นวันที่ถูกกำหนดไว้ใน MOU 
ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มสมวัฒนาในฐานะผู้ที่เสนอราคาสูงกว่ามีหน้าที่ต้องชำระเงินให้บริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
ภายในเวลาปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ
ได้จัดเตรียมหุ้นที่จะซื้อขายเพื่อพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาดังกล่าวโดยครบถ้วนถูกต้องตามเงื
่อนไขของ MOU แล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กลับไม่ได้รับชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด 
จึงเป็นกรณีที่กลุ่มสมวัฒนาผิดเงื่อนไขใน MOU ซึ่งบริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้