รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2563 17:30:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : รายงานความคืบหน้าคดี
รายละเอียด                     :
ที่ ACC6312/002
                                 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าคดี
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      บริษัทแอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัท" 
ขอรายงานความคืบหน้ากรณีบริษัทดำเนินการยื่นฟ้องกรรมการผู้อนุมัติรายการซื้อที่ดินเกาะสิเหร่
จังหวัดภูเก็ต และรายการขยายและปรับปรุงอาคารพลับพลา หอถ่ายภาพเจ้านายเมืองเหนือ ท่าน้ำลอยกระทง
ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาพระโขนง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 269/2563
ในความผิดฐานเป็นกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำโดยทุจริต
เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7, 281/2, 311, 313, 314 และ 315
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84 และ 86 กับบุคคลและนิติบุคคลรวม 9 ราย ประกอบด้วย
อดีตกรรมการบริษัท 5 ราย บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 ราย นิติบุคคล 1 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ศาลอาญาพระโขนงมีคำสังรับอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

        ขอแสดงความนับถือ
       
            (นายอังกูร พิมพะกร)
                  กรรมการผู้จัดการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายอังกูร พิมพะกร )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้