รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2563 07:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (Record Date)
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
STARK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 พ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 พ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ห้อง Pinnacle 1-3 
ชั้น 4 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 พ.ย. 2563
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 1.00
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 พ.ย. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 3,968,801,651
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,968,801,651
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 3 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 04 ม.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) (เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 30 ธ.ค. 2563
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : STARK-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ค 
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 5.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  4 ปี
หมายเหตุ                      :
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,968,801,651
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,968,801,651
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,968,801,651
หมายเหตุ                      :
1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
 บาท เพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (การรวม Par)
ราคาขาย: ตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด)
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น: 
กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น): 1.00 (ภายหลังการรวม Par)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้