รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2563 19:31:00
หัวข้อข่าว
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 
(มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 300,000,000
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 05 ม.ค. 2564
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 04 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ปตท. จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) 
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ หลังจากวัน Record Date (5
มกราคม 2564) เนื่องจาก ปตท. จะทราบจำนวนที่แน่นอนของผู้ถือหุ้นของปตท.
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายหลังวัน Record Date แล้ว
และหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญของ OR นั้น จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ปตท. ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย
เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ให้แก่ผู้ถือหุ้น ปตท.
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
หรือเป็นการทำให้ OR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใด ๆ
นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศ
ไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้