รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2563 08:16:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ HREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 6,223,370,892.24
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 702,634,116
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 137,500,000
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 7,441,235,892.24
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 840,134,116
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 72,373,615 หน่วย
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 1 : 0.1956
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 7.30
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 65,126,385 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 7.30
วันเสนอขาย                     : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________