รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2563 08:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        15 ธันวาคม 2563


เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนุตร ตันตราภรณ์
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้