รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
STANLY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0178% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9954% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0178% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9954% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อภิชญา จันทร์แจ่ม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1095% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9926% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.1095% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9926% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 69.1785% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0423% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย นพพร อาชวกุลเทพ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.3571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ นาย นพพร อาชวกุลเทพ นางสาว กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 18.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 69.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 74.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการเริ่มต้น Concert Party หุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง นัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ 
ซึ่งเป็นการเริ่มต้น Concert Party เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 69.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 74.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 18.4642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 18.4642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.4642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.4642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------