รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2563 08:31:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CIG-W8
หลักทรัพย์
CIG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (CIG-W8)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 22 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 12 ก.พ. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 28 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 13 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________